Facility management

Při použití definice dle ČSN EN 15221-1-2007 můžeme facility management chápat jako integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.

Jinými slovy – obecně každá Vaše hlavní činnost potřebuje řadu podpůrných činností, které si můžete podle zvoleného kritéria efektivity (odbornost, cena, …) nechat zajistit dodavatelsky jako podpůrnou službu. Tyto služby mohou být poskytovány v mnoha oblastech, jejichž členění je zakotveno v citované normě a je představeno i na našich stránkách v odkazu Služby. Prohlédněte si tento odkaz a možná zjistíte, že existuje oblast, kde bude pro Vás výhodnější nechat plnění na nás a Vy se můžete soustředit na Vaši hlavní podnikatelskou činnost.

HLAVNÍ SMĚRY A PŘÍNOSY UPLATNĚNÍ FACILITY MANAGEMENTU naší společnosti:

  • zvýšení trvalé stability (provozní, ekonomické) používaného zařízení a budov zákazníka uplatněním principů preventivní a pravidelné údržby a zajištění tak dlouhodobé životnosti a užitnosti používaného zařízení a budov
  • přehledná znalost a informace o úrovni služeb a nákladech, která pak může být jasně prezentována koncovým uživatelům (osoba, která přijímá FM-služby) nebo osobám, které budou přijímat tyto služby
  • přímá a přehledná komunikace při plnění dohodnutých služeb či Vaší poptávky prostřednictvím pověřených osob : facility manažera, projekt manažera a technika služby
  • efektivní využití synergií  – koordinací a společným působením služeb, kdy výsledný celek služby je větší než součet jednotlivých neprovázaných služeb, a pomáhá zvýšit výkonnost správy budov a snížit náklady
  • koncept interních a externích zodpovědností za služby založený na rozhodnutích, které vedou k systematickému uplatnění požadované kvality a plnění daných služeb
  • snížení konfliktů mezi interními a externími dodavateli služeb uživatele budovy
  • zajištění vhodných podmínek vnitřního prostředí z hlediska ochrany zdraví, mikroklimatu a pohody prostředí při zachování energeticky a provozně co nejhospodárnějšího provozu budovy (pomocí systémů BMS)